Khi nào tôi nhận được thông báo Pump / Dump?

Pump/Dump notifications are notifying you in case of some coin had a significant growth/Down (around 50%) during a short period of time (around 1 hour).

Để lại một Nhận xét